Jdi na obsah Jdi na menu
 


Topná sezóna

 

 

Topná sezóna

 

Léto skončilo, dny jsou kratší a čím dál chladnější a to mimo jiné znamená, že topná sezóna již začala. Co vše by měli vlastníci a provozovatelé kotlů udělat pro to, aby bylo minimalizováno riziko vzniku požáru na nejmenší možnou míru a zároveň, aby byly splněny zákonné požadavky platné v České republice? Pohledem do statistiky zjistíme, že počet požárů způsobených komíny na území Moravskoslezského kraje dosahuje neustále vysokých čísel v roce 2008 vzniklo v souvislosti s komíny na území Moravskoslezského kraje 102 požárů, v roce 2009 to bylo již 145 požárů a v roce 2010 132 požárů. Každý majitel komína by měl dbát na to, aby příště nebyl započítán v této smutné statistice a to zabezpečením pravidelných revizí, kontrol a čištění spalinových cest.

Hromadné sdělovací prostředky již informovaly, že 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tento právní předpis nahradil zastaralý právní předpis - vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, která byla v platnosti bezmála 30 let a již neodpovídala současným podmínkám a požadavkům. Platným nařízením vlády je stanoveno, že provoz spalinových cest a spotřebičů paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinových cest, čištění spotřebičů paliv a vypalování komínů provádí způsobem a ve lhůtách stanovených uvedeným nařízením vlády.
 

Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?
 

Revize spalinové cesty se provádí:

před jejím uvedením do provozu,

při každé stavební úpravě komína,

při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,

před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,

po komínovém požáru,

při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve spalinové cestě.

Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který je zároveň:

revizním technikem komínů

specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo

revizním technikem spalinových cest.

Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest jsou uvedeny v tabulce viz níže.

Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. Lhůty čištění spalinových cest a spotřebičů jsou uvedeny v tabulce viz níže.
 

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest:

cisteni-komina.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

Vypalování komínů
Vypalování komínů, tedy odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z průchodu komína jejich kontrolovaným spálením se smí provádět pouze tehdy, pokud není možné pevné usazeniny odstranit jiným způsobem a za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření. Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví nebo revizní technik komínů a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby. Vypalování komína musí oznámit majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje nejméně 5 pracovních dnů před zahájením této činnosti.
 

Provedení kontroly, čištění a revize spalinové cesty se dokladuje písemnou zprávou o této kontrole, čištění a revizi spalinové cesty. Tyto doklady doporučujeme uchovávat po dobu minimálně 3 let a jsou důležité nejen pro uplatnění případných nároků vůči pojišťovnám.
 

Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání hořlavých látek u komínového tělesa např. při ukládání hořlavých látek na půdách. V tomto případě se obecně považuje za bezpečné umístění hořlavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.
 

V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.

 

 

převzato z webu http://www.hzsmsk.cz